FAHREDIN SHEHU

Fahredin Shehu, rođen u Orahovcu na Jugozapadu Kosova i Metohije 1972. Diplomirao na katedri za Orijentalistiku na Fililoškom fakultetu u Prištini i prati Magistraturu o književnosti na istom fakultetu.
Aktivno se bavi kaligrafijom gde otkriva nove tehnike i medije za ovu specifičnu vrstu umetnosti.

Objavljene knjige:
• NUN- zbirka mistične poezije, 1996 autorsko izdanje,
• NEVIDLJIVO MNOŠTVO- Poetična proza, 2000, autorsko izdanje
• NEKTARINA- Roman transcendentalni ep, 2004, Izdavačka kuća, Rozafa Prishtinë, projekat Ministarstva Kulture Omladine i Sporta Kosova
• ELEMENTAL 99- Kratka priča, 2006, Centar za pozitivno mišljenje, Priština
• KUN- zbirka pesama transcendentalne lirike, 2007, Izdavačka kuća LOGOS-A, Skopje


Radi u Administraciji Radio Televizije Kosova
http://fahredin-sh.blogspot.com/

Fahredin Shehu
   

ME QENIEN KAH PASQYRA

Dhe kur vetën takova
Në pasqyrën e shpirtit të parehatshëm
Ditë me sot në shtresat
E haresës si krimbi
Në plehëra rri
Melodia njëtonëshe
Simfonia e Ives Clein-it
Pandërprerë
Depërton nëpër pore
Të pavetëdijshmërisë në mënyrë amebiode
Lëvizin individë njëjonik

Sikur të gjithë budallënjët e botës
Gjetën skut në shtëpinë e mjerimit
Derisa nuk di ku shkoj
Dhe ku arrita
Por e di se mezi jam njeri
 

BIĆEM KA OGLEDALU

I kad sretoh sebe
U ogledalu nemirne duše
Dan danas u slojevima
Zaborava k’o crv
U gnojištu boravim
Svirka jednozvučna
Ives Clein-ova simfonija
Neprestano
Probija se kroz pore
Nesvesnosti ameboidno
Kretanje jednojonskih jedinki

Kao da su sve budale sveta
Našle utočište u domu jada
Dok ne znam kuda idem
I dokle stigoh
Ali znam da sam jedva čovek
 

WITH THE BEING TOWARD MIRROR

And when I met myself
In a mirror of a restless soul
Ina a very today in layers
Of forgot ness as worm
In dung I shelter
Singleton melody
Ives Clein’s symphony
Uninterruptedly
Penetrates through pores
Of unconsciousness amoeboid
Movements of single-ionic individuals

Its as all fools of the world
Found their accommodation in home of grief
While I don’t know where I’m going
And till where I arrived
Yet I know that I’m hardly a human


LOTËT E KRISTALTË

A…dhe lotët e mi të kristaltë u shkrinë
Pije dehëse u bënë
Ta dehin të dashuruarinnë dashuri
 

KRISTALNE SUZE

…I moje su se kristalne suze istopile
U kosmički napitak pretvorile
Da opiju zaljubljenog u ljubav
 

CRYSTAL TEARS

…And my crystal tears melted
In a cosmic liquor transformed
To drunk the lover in love
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 4 / 2008. Sveska 17.

Nazad