LEN ROBERTS

Len Roberts (1947-2007). Doktorirao je književnost i više od 30 godina bio profesor engleskog jezika na nekoliko univerziteta u Americi.
Pesničku karijeru započeo je sa 28 godina, nakon očeve smrti. Pisanje poezije učinilo mu se kao dobar metod da se suoči sa traumatičnim sećanjem na čoveka koji je dugo godina bio pod uticajem alkohola. U početku su to bile duge beleške, koje su zbog snažnog ritma umnogome ličile na poeziju. Nakon godinu dana pisanja, Roberts prezentuje neke od svojih radova na Lafajet koledžu, gde se zadesio i Alen Ginsberg, koji je bio toliko oduševljen da je Robertsov rukopis ponudio Bilu Mohru, izdavaču poezije bit generacije. Ubrzo nakon toga objavljena je njegova prva knjiga "Kohos pozorište" 1981.
Objavio je jedanaest knjiga poezije, tri knjige prevoda, nekoliko tekstova o piscima i tehnici pisanja. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada.
Len Roberts
   

ČEŠLJUGAR, MOJ OTAC,
U FORSITIJI

On je otišao zauvek
u novu blistavu
    forsitiju,
boje zlata zasenjene žutom,
spreman da prihvati
    crne ptice
i crvendaće ako treba,
neuništivo malo kopile
    to je on,
i neće da umukne.
Naravno, imao te je ponovo,
leva ruka šest inča
od tvog levog obraza,
desna ruka spremna da ščepa
    ručni zglob,
izaziva mi vrtoglavicu na toj
travi u dvorištu
dok stari Tremblej posmatra
sa svog prozora i viče
    Aut!
Naposletku naučih da se borim
    pre nego što si umro
od srčanog udara,
držeći tvoju pažnju sve vreme
    želeo sam -
da možeš da se vratiš,
nađeš ženu, nešto novca,
    posao -
neprestano padanje na drugorazredne
    finte,
činilo te ranjivim, prestravljenim
kao onog jutra kada su te
    uz arlaukanje sirena
ambulantnim kolima
    odvezli,
nokautiran podmuklo
veoma žestokim krošeom
na to si me uvek upozoravao,
onim koji udara direktno
    iz srca.
 

Prepev s engleskog: Vesna Denčić
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 5 / 2008. Sveska 18.

Nazad