MARKO ANTIĆ

Marko Antić, 11.10.1980, Paraćin, apsolvent Pravnog fakulteta u Nišu, objavljivan u nekoliko fanzina/zbornika i na internetu.
Marko Antić
   

VENERA MORTALE

Proglašavaš purpur
- i kalendar ulazi u svoj lavirint.
Optrčavanje Rta Dobre Nade.
Zatim - gasiš veče!

Šarmantno kinđurenje
školjkama tišine.

Topaz i Opal
u samo njima znanoj
simbiozi.


* * *

Uvijen u ćebe
Mumla u sebi
Uzaludna introspekcija.
Lutke od kartona...
Pesnik do jutra -
ponoćna iluzija
Digitalni epitaf.


DVOJNIK

posmatram ga.
tu je.
kada noću putujem vozom uvek ga
zapazim.

mladića koji zuri u prazno.

ne znam kojim poslom
i gde
se uputio
i nikako da ukapiram
odakle tačno
ide.

samo se stvori tu
kao kakva
prikaza.

možda je to neki nesrećnik, kriminalac, mutavac
ili prosjak.
ne mogu da odredim šta je
zapravo
on.

voz klopara i ja ga
tako promatram
krišom.

gledam ga.
levitira.
naspram mene.

u prozorskom
oknu
vagona.

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 5 / 2008. Sveska 18.

Nazad