Marin Marin

Marin Marin, rođen 1970, sa poreklom iz Podkozarja opština Novi Grad. Osnovnu završio školu u Beogradu, a fakultet Geofizike-Fizike u Beču, gde trenutno živi.
 
Marin Marin
 

CRVENO RUHO
GLINE, SAGORELOG ŠEĆERA
JE ZAVESA ZORE I SUTONA
BEŽIVOTNE HLADNE KUTIJE KOSMOSA


Zora je roj crvenih skakavaca
koja otvara pandorinu kutiju fotona

nad otrovima, prašinom, utonuloj glavi
ugašenim šećernim kulama u rastvoru lista

rđom na gvozđu, žuta lopta
zlatne majke i srebrnog oca

prelama plavu maramicu iz
beživotne hladne kutije kosmosa

nasmejana vatra i mlecna balerina
žuta se lopta kotrlja skakavcima

Sada tek dišem…plavom zavesom čokoladnog svetla
oblačnom suzom i zagađenom igračkom kitova

iz moga daha isparava vodena para
kondezovana kišnica okeana

Trčim…počinjem tek sada trčim
kostima humusa, vlaknima metala i osušenim šišarkama

iz moga daha samo toplotni talasi
sagorevajućih kockica poklonjenog šećera

žuta se lopta i dalje kotrlja
sada nad morem kukuruza ispred gradova lastavica

Znoj.... i trčim…u stomaku osećam samo ukus
algi sa mrtvih kitova i sokove kukuruzne skrobi

iz moje kože pucaju žlezde
zemljanih kristala soli i sumporne smole

Grčevi…trnoviti koraci…i znojni bolovi sisara
iz stomačne košnice mišićavi skokovi skakavca

šećer u mojim ćelijama
sagoreva mirisom celuloze otkinutog stabla

žuta se lopta i dalje kotrlja
sada poljima od vune ispred gradova vukova

šećer u mojim ćelijama
sada sagoreva penom azota i rđom gvožđa

na tabanima mi se lepi
crvena kisela glina i suši na kandžama vukova

nad mojim avetskim telom mozaika
te humusne krvi od gline i mlecne masti mrtvih kitova

prelama se maramica pamučnog plavetnila
pandorina kutija fotona se zatvara

balerina od vodene pare isparava
gase se šećerne kule u rastvoru lista

žuta se lopta kotrlja
u beživotnu hladnu kutiju kosmosa

suton crvenim krilima rojeva komaraca
i sagorevajućim crvenim crvima

na mojim obrvama, koži, tabanima
kapljicama u košnici stomaka i mišićnin nitima skakavca

kotrljajućim tragovima žute lopte
na mlecnim crvenim tkivom sagorelog šećera

zatvaraju beživotnu hladnu kutiju kosmosa


Papirne doline i insekti

Obrnuti planinski venci betonskih kockica
armiranog rečnog šljunka su doline od papira

Igrališta su trotoari ili prozorska okna
na kojima visi kostur pokvarenog bicikla od papira

Žute dizalice iznad školskih igrališta
i igličasti znakovi na čekalištu autobusa su insekti od papira

Svest je stiropor u papirnom zavoju silikonskog stakla
i njenom naftnom mrljom je refraktovana dugina boja devojke

Njen helenski lik iscrtan išaranim znakovima jonskog pisma
u katalozima biblioteka ili nakotrljan u deponiji papira

Insektima jonskog pisma je prekrivena dolina beživotnih tela
pored trojanskog konja čija brodska debla sagorevaju u papir

Bogovi su pismo opisivali insektima na bledoj koži Heleninog tkiva
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 6 / 2008. Sveska 19.

Nazad