Adnan Žetica

Adnan Žetica, rođen je u Mostaru 1980. godine aktuelni je dobitnik nagrade“ Risto Ratković“ za najbolju neobavljenu zbirku poezije autora do 27godina. Nagrađivan za poeziju u inozemstvu u Bosni je anonimus.
 

Adnan Žetica

   

Sat

Dvanest sati i trinaest minuta, pokazivao je.
Na poklopcu ugravirano: za petnaest godina rada.

Tehničke karakteristike sahata su da kuca na puls, a može
raditi četrdeset osam sati bez pulsa, nepotrebna potrošnja baterija,

solidan kaiš i poznata marka
daju mu određenu materijalnu vrijednost.

Svak je uzeo ponešto, čizme, čuturu, jaknu a ja sam skinuo sahat,
znači leš s čije ruke sam ga uzeo više od dva dana bio je beživotan.

Nosio sam ga uraru pregledao ga i kaže sve je ispravno
stavim ga oko ruke neće da kuca, oko njegove ruke kuca,

mislio sam ga čak i prepraviti,
da umjesto na puls radi na baterije, ali ne može.

Odnesem ga drugom uraru ista priča na njegov puls kuca
a ne moj ne može, kao da ljudsko nisi biće, reče mi.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2009. Sveska 20.

Nazad