Bojan Maksimović

Bojan Maksimović rođen je 26.januara 1981.godine u Sarajevu.
Školovao se u Sarajevu, Plužinama, Foči, Palama i Beogradu.
Poeziju, prozu i kritičke priloge objavljivao je u časopisima i listovima: "Politika", "Večernje novosti", "Raška", "Slava", "Nova Zora", "Književne novine", "Književna reč", "Vidici", "Videlo", "Akt" i drugim.

Zastupljen je u zbornicima: "Šumadijske metafore", "Rudnička vrela", "Rukopisi", "Vrata moje priče", kao i u Antologiji srpskog pjesništva u Bosni i Hercegovini druge polovine 20. veka "Nasukani na list lirike".
Zbirke pesama: "Vrata grada" ( Niš 2004), "Zlatna jesen"(sa V.Pantovićem i Ž .Plemićem, Beograd  2005), "Svakodnevna pevanja"(Smederevo 2005). Za rukopis zbirke "Vrata grada" dobio je nagradu "Dejan Mančić".
Član je UKS. Živi u Beogradu.
 

Bojan Maksimović

   

Zastave poraženih


ONI

Niko ih video nije
ubijali su pse
lomili ogledala
tukli grbave
Bio je mesec jul
strašno vreme grizodušja
vreme maski
i parafinskih rukavica

A ljudi, ljudi...
zatvaraju oči
i prozore.


JEDNOG JUTRA

Idem od vrata do vrata
Svuda sumnja
Dele mleko i krv
Razbijaju sijalice
Lica natiču
Ljudi oblače kišne mantile
Ljudi govore
Razbijaju ogledala
Menjaju ključeve

Idem
Sa platana spadaju
Izbledele čitulje.


POSMATRAM ZID

Posmatram zid
Tu se zarilo koplje
Kroz senke se mrak uvlači
I ponešto od mlečnog puta
Neka niko ne pita ovu noć
Šta znači ovo bilje i kosti
Posmatram zid
Kao da ću dohvatiti za gušu
Konjanika kojeg su vekovi zaboravili.


GOST

 Stigao je u ponoć
s uma sišavši
i rasturio
porodični mit o kazaljkama

Tami se više nije žurilo.


NEJAKI

Njihove su nesanice
i crkve besputnice

I mrak i post
sa trpeze bačena kost

Nejaki- na svakoj strani
od sveta i veka neoplakani.


ZASTAVE PORAŽENIH

Nema tog vetra
koji će ih podignuti
To su mrtva jedra broda
smrskanog o jutro
i štapovi hromih
Nema tog vetra
koji će ih podignuti
O, nišči, celivajte ih.


OKUPLJANJE SLEPIH

Ni nož
ni hleb
ni so
Ništa

Sto je prazan
i oko njega
sede slepi

Ni reč
ni vino
ni pjesan
Ništa

Polako ustaju
mraku više
nisu potrebni.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2009. Sveska 21.

Nazad