Čedomir Ljubičić

Rođen u Beogradu 30. septembra 1969. godine. Piše poeziju, prozu i književnu kritiku.
Do sada je objavio:

zbirke poezije:
"Benzinska Draperija" (1994), "Ideolog Svetlosti" (1997), "Neronove Šibice" (2003), "Ponoćni Izveštaji" (2006), "Prasak malih misli" (2009)

romane:
"Pošast u gostinskoj sobi" (2002), "Iguanopolis" (2005), "Dijalog sa horizontom" (2008)

i knjigu priča: "Krvni pritisak i tanga gaćice" (2007).

Radove je objavljivao u časopisima: "Književna Reč" , "Književne Novine", "Savremenik" , "Lipar", "Sveske", "Koraci" , "Borba", "Znak", "Polja", "Naš Trag", "Nosorog", "Krug Severa", "Prosvjetni Rad", "Album", "Sent", "Tok", "Trag", "Ekerman" , "Kišobran", "Metafora", "Blogorola", "Etna", "Svet Knjiga", "Poezin", "Mons Aureus" , "Ulaznica" , "Bdenje" , "Luča", "Akt", "Stremljenja", "Večernje Novosti", "Književni List" i "Zlatna Greda".
Živi i radi u Beogradu.

 

Čedomir Ljubičić

   

Prasak malih misli


BALKAN

Još jedan dan
čudnog poimanja igre
složen uzdahom duboke štampe,
satkan od laguma
nepotrošene metrike.

Balkan
ili moja poslednja pesma
ili neuronski indentitet čitalaca
utkaće
u sve zareze i tačke
u sve gramatičke surogate
za plakanje i pucanje,
za pevanje i nestajanje
poglede
nesavršenih anđela olovke.

Vatrom završetka
i hladom konačnog
istkiva
molitvu.

U bogojavljenskoj noći
magla polaže račune
religiji robe.

Samo na ovom mestu
svet je
otvorenih očiju
mršavi doručak
nezasitih.


POBEDNIK

Krikom ustreljenog orla
posadio sam ponos
na čađavu biografiju
metka u cevi.

Nasmejao sam
kitnjastu ćud negližea,
cvećem posutu kaldrmu
prepoznao sam
po jecaju
gluvog akvarela.

Paradoksi hrane uzbuđenje
licitiranjem slobode.
Umetnost blefiranja
sakriće damu iza kralja
u sukobu zvuka i uha.

Dahom pozlaćenog straha
odama će kao miris
pobeći stihovi.
Paradnom koraku zaborava
platiću infinitiv
uglačanim potpisom čizme.


KADA JE NIČE PLAKAO

Imajte na umu doktore Jozef
nastupajući kišni period.
Imajte na umu gospodine Brojer
pacijenta kakvog nećete imati,
demenciju
kakvu nije otpatila
nijedna dosadašnja vlaga.

Ni dve šolje čaja
na stolu od vaskrslog drveta
neće zalečiti
solarnu erotiku ludila
dok ne ukapaju nebesku zakletvu meda
unutrašnji demoni srodnih bića.

I konačno,
Doktore Jozef
svi ozbiljni mislioci
razmatraju mogućnost samoubistva.
Lakše ću podneti lošu reputaciju
nego lošu savest.
Pisao sam za manjinu
koja predstavlja budućnost.

Ne trujte terapijom razgovora
svetiteljsko pravo na nemoć.

I ne brinite za mene,
Rodiću se posthumno.


PREISPITAJTE

Preispitajte
boju belih čarapa,
kaloričnost prokelja,
čvrstinu silikonskih dojki,
vlagu prvog poljupca
blud književnih nagrada.

Preispitajte
negiranje velikih dela,
veličanje malih pragmi,
inferiornost crnih gazela,
nadmenost belih medveda.

Dalijevu genijalnost
I holandsko slikarstvo.

Preispitajte
epizode
u kojima se nada upoznaje sa pandorom
sa posebnim osvrtom na san.

Da bi stvarnost
stekla poverenje
u licemerje
promičućih slika.


NA VELIKOJ VODI

Pitomom dikcijom šuma
spojen sam
sa opštim mestom mira,
iskrenim
kaskadama penušanja.

Konačnost je odevena
u asketski ideal,
mitologija nedostatka
opija se zabludom dosanjanog.

Sunce i čovek!
Taj čuveni
heteroseksualni par!

Sunce je
najuzvišeniji saučesnik
pohoda u spokoj.

Čovek je
kvantitet masovnih pojava fikcije
i kao takav

učeći od papagaja

ponavljam trenutke.

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2009. Sveska 21.

Nazad