Snežana Nešić

Snežana Nešić, rođena 8.6.1969. godine u Valjevu.
Završila Višu ekonomsku školu u Valjevu, i radi kao knjigovođa, uz polaganje ispita na IV godini Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Poeziju piše od najranije mladosti – za vreme školovanja, učstvovala na književnim konkursima i osvajala nagrade na nivou grada Valjeva, i pohvale na Saveznom takmičenju mladih pesnika u Kikindi.
Pesme je objavljivala isključivo u časopisima i na internetu.

 

Snežana Nešić

   

Abisal

Tu su -
parčići straha
kao krhotine pod kožom
Zabole
pod dodirom sećanja
Zakrvare ponekad
tek dan da isprljaju
Ili ponekad
zablesnu grudi
kad se tvoj pogled
skloni od mene
ili kad mi usne
zapnu za hladnoću
na tvom vratu
Strah da tamo gde si
mene nema
Kao odjek
praska u mojoj duši
od misli
da tebe neće biti
tamo gde sam ja
Jednom
Tako nužan, neophodan
za disanje
za davanje i ponovno rađanje
Pa se smešim
i šunjam u tvoje šake
Tu si i ne dam
bojazni da mi te jede
ne dam da me veže
da ti ne prosipam
šapat po ramenima
i poteram ptice
iz svih svojih gnezda
za tebe
Neću da žalim
da se nismo
dovoljno imali
ako se plašim
da će prestati
zbog same
nestvarne
lepote
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2009. Sveska 21.

Nazad