Pen Kemp

Pen Kemp (rođena u Londonu) jedna je od najaktivnijih kanadskih performans pesnika. Privukla je publiku širom sveta svojim jedinstvenim nastupima, čitanjem poezije u kombinaciji sa glasovnim i zvučnim efektima, zbog čega i nosi titulu sound poet. Njena kreativna vizija proširuje tradicionalna iskustva čitanja u inter-aktivno; virtualne i žive performanse organizuje u nameri da pojača spektar zvučne i vizuelne slike, pozivajući na dijalog, odgovor i muzičke improvizacije. Brojne "zvučne" turneje imala je u Kanadi, Indiji, Brazilu... Od 1966. predaje kreativno pisanje i kreativnost u kanadskim školama.
Objavila je dvadeset pet knjiga poezije, drame, fantastike, i osam CD-a, u kombinaciji sa knjigom.

Pesma "Poema za mir u dva glasa" prevedena je na više od sto jezika, a video i audio zapisi koje su snimali prevodioci, objedinjeni su na strani "Poema za mir u mnogo glasova".

Pen Kemp

   

A Poem for Peace in Two Voices
 
Calm came clear
of cloud
early one morning
before things started

Calm came at noon
A cardinal perched
on black bough
in blazing sun.

Calm came at night
stretching as cats do,
constant stretch and change.

Forsythia brightened
as the house slept.

Now calm come
in the face of
brawl


 


Calm come clear
of cloud

Calm come
clear
of cloud


Calm come clear
of cloud


Calm come clear
of cloud

Now calm come
clear of
               cloud

canvassing landscape

Taut skin stretched across cheeks, O’Keefe’s old bones
talk louder than living animals, she remarks. She collects

hollows from the hills of oceanic desert to enter endless
cerulean sky through the certain two dimensions of paint.

Penn Kemp

 

Poema za mir u dva glasa
 
Mir je došao
bez oblaka
jednog ranog jutra
pre nego što je sve počelo

Mir je došao u podne
crveni ptić visoko
na crnoj grani
u plamenu sunca.

Mir je došao noću
rastegljiv kao mačka, koja se
neprestano proteže i menja obličja.

Forsitija osvetljava
kuću dok spava.

Sada mir dolazi
bez obzira na
buku


 


Mir dolazi bez
oblaka

Mir dolazi
bez
oblaka


Mir dolazi bez
oblaka


Mir dolazi bez
oblaka

Sada mir dolazi
bez
              oblaka

oslikavanje pejzaža

Zategnuta koža prevučena preko obraza, O’Kifijeve stare kosti
govore glasnije od živih stvorenja, ona zapaža. Ona sakuplja

praznine sa visova prostrane pustinje da unese beskrajno
plavetnilo neba kroz dve neosporne dimenzije slike.

prepev sa engleskog: Vesna Denčić

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 3 / 2009. Sveska 22.

Nazad