Paško Romić-Croatovski

Paško Romić-Croatovski, rođen u Šibeniku 1953.g. s četrdesetogodišnjim stažom u Zagrebu, gdje je završio fakultet i postdiplomske studije, bavio se sportom i poezijom.
Do sada objavljivao stručne i znanstvene članke u časopisima,"Penološke teme","Rehabilitacija i socijalna integracija","Ljetopis za kazneno pravo i praksu", iz područja penologije. "Ne plači Croatio" je moja prva zbirka poezije koju je objavio u vlastitoj nakladi 2009.
 

Paško Romić-Croatovski

   

HOMO POLITICUS

Liježem kao fašist
A ustajem kao komunist
Katkada i obrnutim redom

U međuvremenu
Promijenim nekoliko zastava

Možda sam prevrtljivac
Možda samo lajavac
Ali na lancu nisam


ŠAKOM U ZUBE

Krivca znate
A kukate
Šta čekate
Udarajte

Šakom u zube
Nogom u jaja
Do kraja

Tako se to radi
Tko slobodu
Gradi

Samo kukavica kuka
Da ga boli ruka
I da nema srca
Prebiti mulca


HRVATSKO RADNIŠTVO

Komitet svinjskih polovica
Radnička prava
Samoupravljanje mrava

Avangarda krupnog zuba
Opljačkala bazu
Klase u padu

Novo doba
Traži
Roba do groba
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2010. Sveska 23.

Nazad