BORIS LAZIĆ

Boris Lazić rođen je 1967. u Parizu, gde živi i danas. Član je Društva književnika Vojvodine i Udruženja književnika Srbije. Objavio je putopise Beleške o Arkadiji, 2000, Beograd, i Turski divan, 2003, Požarevac, kao i roman Gubilište, 2007, Požarevac. Pored proznih radova, objavio je i sledeće pesničke zbirke: Posrnuće, 1994, Beograd, Okeanija, 1997, Beograd, Strašna muzika o beskraju, sa Goranom Stojanovićem, 1999, Pariz (Samizdat), Psalmi inovernog, 2002, Sremski Karlovci, Leptiri od opsidijana i žada 2010, Beograd, Balkanski književni glasnik.
Boris Lazić
   

OBASJAN


Danas sam obasjan zlatnim
Odblescima kupola
Njihov sjaj o dušu prianja –
O, danas, kad svaka je misao
Tebi upućena
I sve, na šta polažem oči,
U ovom gradu
U gradu sa hiljadu lica
U gradu koji je moj
I čiji sam
I koji pust
I bespredmetan je, meni, sad
Tvoj odraz prima –
Tvoja odsutnost je bezdan
U taj, padam, ćutke, bezdan
Ali sjaj pozlata,
Koje blješte, i staču se,
S tamnom pozadinom
Ogromnog svoda
I staču, vrh korita reke,
Vrh prostranih, velepnih trgova,
Sa okom, što ih upija,
Ta igra tonova, oblika, boja,
To sivo, smeđe, i zlatno,
To stakanje, iskrenje, ljeskanje,
Ta alhemijska geometrija kama i vazduha,
I ona je stvarna,
A ne samo ova pustoš,
Ne samo ova bol.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2010. Sveska 23.

Nazad