EKREM HAMID

Moje ime je Ekrem Hamid. Moja prilično formirana interesovanja su poezija i logika. Objavio sam knjigu poezije 2008. godine. Njen naslov je “Sramote”. Pisana je pod uticajem Paula Celana, Vilijema Foknera i nekih Platonovih dijaloga. Vjerujem da se još koji primjerak može naći tamo gdje je objavljena: u SKC-u Kragujevca.
Rođen sam 1987. u Novom Pazaru. Studirao sam u Sarajevu, i još ponekuda.
Trenutno boravim u Novom Sadu.

JEDAN MATEMATIČKI MOTIVIRAN KRITERIJUM ZA VRJEDNOVANJE POEZIJE

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2014.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov. 
– Elektronski časopis.
Način dostupa (URL)  http://www.balkanskiknjizevniglasnik.com/  http://www.balkanliteraryherald.com/
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online) 
COBISS.SR–ID 141175564 
BKG Sveska 25


Nazad