МАЈА СТЕЛА

Русинског порекла, рођена 1962. у Земуну. Дипломирала Енглески језик и књижевност, преводилачки смер, на Филолошком факултету у Београду, а постдипломске студије на Филолошком факултету „Блаже Конески“ – Скопје. Ради на универзитету Св. Климент Охридски – Битола. Пише песме и прозу на македонском, српском и енглеском језику. Дела: Јаков по единаесетте Јакови - роман, 2007; Хартиени гулаби - поезија , 2006; Парче Тајна - поезија, 2005. Објављивала у српским часописима, заступљена у антологијама, награђивана у Македонији, Србији, Италији. Осим литературом, бави се и превођењем и контрастивном анализом енглеског и словенских језика, а aматерски и скулптуром у камену, дрвету и глини.

Регионална уредница Балканског књижевног гласника.

 

КАРМА САНГРИЈА
                        “For last year's words belong to last year's language. And next year's
                        words await another voice. And to make an end is to make a beginning."
                                                                                     (Little Gidding)” ― T.S. Eliot

ако биде повторно враќање, нека
биде немо и голо,
враќање немо и
голо в ѓердек наш - прапочетен,
дамар да биде со
ѓурѓини еднокрвни, послани
еднобожно и севековно, 
жаровни, загатнати и
зачнати во пукнатините на 
ѕидиштата ѕурливи и судни;
и ако биде, нека биде -
јас и ти и ти и јас
карма сангрија во 
лавра, карма сангрија во лаг,
љубознајна љубима во
манускрипт, мастилена мирјанка,
нека биде - ти и јас под јаболкница, а
њутн, на почетокот од нива и равенка,
обвидение наше над светлината да биде,
побрзо и подлабоко од
рабушот во срцето,
сакрална сага за очите од садовина,
табија на тевната, 
ќелибарен мост ќемерлија -
убосница увенчана со
фениксна фреска на фетус,
хагиографски запис на недоцеливаниот
целив да биде на
челадта чествувана по јазикот, а
џивџанот под џоница -
шарба шажбој вплетен од поетот


И ДЕКА НЕБОТО НОВА ТАТКОВИНА СТАНУВА
I
дека златото
сребро станува
и остава свилено
чувство меѓу прстите
и дека првиот бакнеж
се случува откако сите
податоци на времето
ќе се најдат подредени
во картотека на челото
и во архивите на ретината
дека лагата станува
чесна вистина
а чесната вистина
криенка од себе
дека петелот заклан
никогаш не престанува
да пени крв
и да ја руменее ноќта

две петлици
од двајца откинати
во еден џеб
заедно се чуваат

II
дека боите имаат тон
а тоновите спектар од бои
и дека гласот
среде тишина се препознава
а тишината
во очекувањето на боите
и дека само меѓу луѓе
човекот е осамен
а без нив е сам со себе

двајца
со време и простор разделени
секој
на своето себе му шепоти


III
и дека небото
нова татковина станува
а ѕуницата патека
во постојано бегство
дека човекот што ја бара
знае дека дете е
што нема повторно да се роди
и дека хемијата во просторот
всушност квантна физика е

двајца на Земјата
постојано во сон
кришум се среќаваат

 

ШЕЌЕРНА ХИРОМАНТИЈА
Оваа ноќ 
да заспијам со сеќавања
на иднината

врз перница пак да ги
втиснам тие географски
ширини и должини

сите тие ознаки
од ѕвездени пулејки
со роса од месечина 

Оваа ноќ 
да заспијам со мирисот
на печен костен

со салеп и
шеќерни кикиритки
во усните - да се сетам


ПРЕВТАСАНА ВОЗДИШКА
што кога
дождот размрморен
в грло  превтаса
глотална воздишка
а гускиното перје во калаф
добие врежен лик

ќе го најде ли своето рамо
во аортата на поењето
раката отсечена
со левитацијата на молкот

или ќе проговори денот
за прељубата на ноќта
а ноќта за своите сомнежи
во севидноста на денот

ќе се вчудоневиди
ли хаосот на градот
со поредокот
на природата
кога од небо
наместо дожд
ќе паѓаат бели пердуви
со врежен лик
од еден каснат калаф

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2014.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov. 
– Elektronski časopis.
Način dostupa (URL)  http://www.balkanskiknjizevniglasnik.com/  http://www.balkanliteraryherald.com/
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online) 
COBISS.SR–ID 141175564 
BKG Sveska 25


Nazad